В периода 17.05.2024 – 17.07.2024 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява процедура за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Документите се подават от 17.05.2024 г. до 17.07.2024 г. включително, (от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:30 ч.)

Остават:

2024/07/17 17:30:35
 • Кой и как може да подаде документи?

 1. Лично от кандидата или от
 2. Упълномощено лице на кандидата, или от
 3. Негов законен представител, на място в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с увреждане, с
 4. Писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или
 5. По електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 • Къде да подадете документи?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с увреждане
 • НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА:

 1. Попълнено заявление за оценка по образец (Приложение № 1) – може да се вземе на място от дирекция социално подпомагане или да се изтегли от тук.
 2. Приложете ТЕЛК или НЕЛК решение с определена 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 3. Приложете документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически годно да управлява електрически мотор за инвалидна количка – от личен лекар.
 4. Други документи – по преценка
 • ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Хора с трайни увреждания (деца и възрастни в трудоспособна възраст), съобразно заявената потребност, независимо дали са учащи, заети, безработни, икономически неактивни.

Изискване към кандидатите е да не са получили финансова подкрепа за задоволяване на заявена потребност от конкретното високотехнологично помощно средство, за което кандидатстват, с едни и същи разходи за идентични или сходни дейности, финансирани едновременно от институция, оперираща с публични средства, за подпомагане подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности за водене на независим начин на живот.

Всеки допустим кандидат може да подаде само едно заявление, в което да посочи само едно високотехнологично помощно средство в рамките на обявената процедура. Видовете високотехнологични помощни средства, от които кандидатът може да избира, са посочени в Приложение №5 от Методика за подбор на лица с трайни увреждания.

 • Как да кандидатствате?

 1. Посетете местната дирекция „Социално подпомагане“, кандидатства се по програма за Високотехнологични помощни средства
 2. Попълнете заявление по образец – Заявление и Карта за самооценка (заявленията се приемат от Дирекция за социално подпомагане. Можете да свалите заявлението и да го занесете вече попълнено в най-близката ДСП от тук: СВАЛЯНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА
 3. Приложете ТЕЛК/НЕЛК
 4. Приложете документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически годно да управлява електрически мотор за инвалидна количка
 5. Вземете своя входящ номер

 

 • Следващи стъпки

 1. Оценката на потребността и полезността от осигуряване на високотехнологичните помощни средства за хора с трайни увреждания се изготвя в 30-дневен срок от подаване на документите за кандидатестване от Комисии за оценка, създадени в Регионалните дирекции за социално подпомагане, където ще се провеждат заседанията им. Оценката се изготвя след задължително провеждане на интервю с кандидата – на място в Комисията или дистанционно чрез средства за видеоконферентна връзка, по избор на кандидата.
 2. В срок до 7 дни от изготвяне на оценката, Комисията за оценка издава експертна препоръка с ОДОБРЕНИЕ ИЛИ НЕОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗБРАНОТО ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПОМОЩНО СРЕДСТВО. Експертна препоръка с одобрение не означава получаване на високотехнологичното помощно средство.
 3. След изготвяне на оценка на всички кандидати, Агенцията за социално подпомагане съвместно с екипа за управление на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ в Министерството на труда и социалната политика, създаден със заповед на министъра на труда и социалната политика, ще извърши процедура по подбор чрез класиране на всички кандидат-ползватели с издадена експертна препоръка с одобрение.
 4. Подборът на кандидатите ще се извършва на база изчислената полезност на конкретното помощно средство спрямо степента на ограничена функционалност и работоспособност на кандидата по низходящ ред. 

След приключване на подбора лицата ще се включват в списъци на одобрените ползватели по видове високотехнологични помощни средства и ще се насочат към съответните изпълнители по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“.

Списъци на одобрените ползватели по видове високотехнологични помощни средства, както и информация за изпълнителите, които ще предоставят конкретните изделия по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“, може да изтеглите от следния линк Проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“.

Очакван резултат по проекта: осигурена финансова подкрепа за около 3 300 лица с трайни увреждания като предпоставка за активно социално приобщаване чрез работа, труд, обучение, рехабилитация и др.

Финансирането е 100% и не се изисква доплащане!

Продукти, който предоставяме:

7. Електрически мотор за инвалидна количка

8.3 Система с вграден стол и електрическо придвижване

9.1 СИСТЕМА ЗА ХОДЕНЕ ЗА КРАК

9.2 СИСТЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЪКА

10.1. Устройство за придвижване на хора по стълби

10.2. Устройство за изкачване и сваляне на хора с инвалидни колички по стълби

Технологии от бъдещето за по-добро бъдеще!

Ако имате въпроси или проблеми свържете се с нас на 0879842479 и 0889999497